Uživatel: Nepøihlášen [Pøihlásit se]

Fotogalerie: Reportហz aktivity projektu GECON: Studijní cesta do Geoparku Przedgórze Sudeckie

V rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) se 13.-16. 6. 2018 uskuteènila v poøadí druhá studijní cesta, a to do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark se nachází v Dolním Slezsku a láká pøedevším zajímavou geologickou stavbou a rozmanitostí hornin i minerálù. Oblast je známa rovnìž svojí dlouhou historií tìžby nerostných surovin, z níž se zachovala øada hornických a hutnických památek. Jedineèné jsou ale i památky kulturní, vèetnì území významných z hlediska ochrany pøírody. Pro zástupce jednotlivých institucí, které se projektu úèastní, byl pøipraven bohatý program odpovídající cílùm projektu, kterými jsou vznik a rozvoj pøeshranièní kooperaèní sítì institucí zabývajících se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v èesko-polském pohranièí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výmìna zkušeností mezi institucemi.

GECON: Wycieczka poznawcza do Geoparku Przedgórze Sudeckie
W ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) w dniach 13-16.6.2018 odby³a siê druga z kolei wycieczka poznawcza, do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark znajduje siê na Dolnym Œl¹sku, a jego g³ówn¹ atrakcj¹ jest bogactwo geologiczne i ogromna rozmaitoœæ ska³ i minera³ów. Obszar znany jest równie¿ z d³ugiej historii wydobycia surowców mineralnych, po którym pozosta³y liczne zabytki górnictwa i hutnictwa. Wyj¹tkowe s¹ równie¿ zabytki kultury oraz wa¿ne obszary ochrony przyrody. Dla przedstawicieli instytucji bior¹cych udzia³ w projekcie przygotowano bogaty program zgodny z celami projektu, którymi s¹ nawi¹zanie i rozwój transgranicznej sieci wspó³pracy instytucji zajmuj¹cych siê badaniem, ochron¹ i prezentacj¹ bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiêkszenie intensywnoœci wspó³pracy i wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy instytucjami.

Poèet fotografií: 39 | Zpìt na pøehled položek: galerie
Stránky: 1
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva obce Pi³awa Górna s paní starostkou Zuzannou Bielawskou.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w miejscowoœci Pi³awa Górna, spotkanie z pani¹ burmistrz Zuzann¹ Bielawsk¹.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva obce Pi³awa Górna s paní starostkou Zuzannou Bielawskou.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w miejscowoœci Pi³awa Górna, spotkanie z pani¹ burmistrz Zuzann¹ Bielawsk¹.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva obce Pi³awa Górna s paní starostkou Zuzannou Bielawskou.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w miejscowoœci Pi³awa Górna, spotkanie z pani¹ burmistrz Zuzann¹ Bielawsk¹.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva lomu Pi³awa Górna.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamienio³omu Pi³awa Górna.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva lomu Pi³awa Górna.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamienio³omu Pi³awa Górna.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Památníku neživé pøírody Ruly ve Wlókach.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie pomnika przyrody nieo¿ywionej Gnejsy we W³ókach.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Památníku neživé pøírody Ruly ve W³ókach.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie pomnika przyrody nieo¿ywionej Gnejsy we W³ókach.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Jednání projektových partnerù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Spotkanie partnerów projektu.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva štoly Robert v Szklarech - dùlního díla v souèasnosti využívaného pro turistické úèely.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w sztolni Robert w Szklarach, s³u¿¹cej dziœ do celów turystycznych.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva štoly Robert v Szklarech - dùlního díla v souèasnosti využívaného pro turistické úèely.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w sztolni Robert w Szklarach, s³u¿¹cej dziœ do celów turystycznych.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva vrchu Gromnik, který je místním geostanovištìm s kulturním a archeologickým pøesahem.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wejœcie na wzgórze Gromnik, stanowisko geologiczne, kulturowe i archeologiczne.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva vrchu Gromnik, který je místním geostanovištìm s kulturním a archeologickým pøesahem.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wejœcie na wzgórze Gromnik, stanowisko geologiczne, kulturowe i archeologiczne.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Goethova kamene - významného bodu z hlediska kulturního i mineralogického.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wycieczka do Ska³ki Goethego, ciekawej zarówno od strony kulturowej, jak mineralogicznej.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Goethova kamene - významného bodu z hlediska kulturního i mineralogického.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wycieczka do Ska³ki Goethego, ciekawej zarówno od strony kulturowej, jak mineralogicznej.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Goethova kamene - významného bodu z hlediska kulturního i mineralogického.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wycieczka do Ska³ki Goethego, ciekawej zarówno od strony kulturowej, jak mineralogicznej.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdìlávací sbírka hornin a minerálù v Arboretu Wojs³awice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja ska³ i minera³ów w Arboretum Wojs³awice.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdìlávací sbírka hornin a minerálù v Arboretu Wojs³awice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja ska³ i minera³ów w Arboretum Wojs³awice.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdìlávací sbírka hornin a minerálù v Arboretu Wojs³awice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja ska³ i minera³ów w Arboretum Wojs³awice.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Georetum - vzdìlávací sbírka hornin a minerálù v Arboretu Wojs³awice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Georetum - kolekcja ska³ i minera³ów w Arboretum Wojs³awice.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Slezské perníkárny (Piernikarna Œlaska), vzdìlávacího a kulturního centra poøádajícího workshopy zamìøené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Œl¹skiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadz¹cym warsztaty tradycji œl¹skich.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Slezské perníkárny (Piernikarna Œlaska), vzdìlávacího a kulturního centra poøádajícího workshopy zamìøené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Œl¹skiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadz¹cym warsztaty tradycji œl¹skich.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Slezské perníkárny (Piernikarna Œlaska), vzdìlávacího a kulturního centra poøádajího workshopy zamìøené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Œl¹skiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadz¹cym warsztaty tradycji œl¹skich.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Slezské perníkárny (Piernikarna Œlaska), vzdìlávacího a kulturního centra poøádajícího workshopy zamìøené na slezské tradice.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Piernikarni Œl¹skiej, centrum edukacyjnym i kulturalnym prowadz¹cym warsztaty tradycji œl¹skich.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra œw. Anny.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra œw. Anny.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra œw. Anny.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva Národního geoparku Hora sv. Anny.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Geoparku Krajowym Góra œw. Anny.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva granitového lomu ve Støelínì.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamienio³omu granitu w Strzelinie.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Návštìva granitového lomu ve Støelínì.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Zwiedzanie kamienio³omu granitu w Strzelinie.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Návštìva Skalního parku (mìstský geopark) ve Støelínì.

Wizyta w Skalnym parku (geoparku miejskim) w Strzelinie.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Návštìva Skalního parku (mìstský geopark) ve Støelínì.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Skalnym parku (geoparku miejskim) w Strzelinie.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Návštìva Skalního parku (mìstský geopark) ve Støelínì.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Wizyta w Skalnym parku (geoparku miejskim) w Strzelinie.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. Nalezištì pemzy u Støelína.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³o¿a pumeksu niedaleko Strzelina.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Z³oty Stok (èesky Rychleby) - návštìva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³oty Stok - wizyta w kopalni z³ota, zwiedzanie kolekcji ska³ i minera³ów.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Z³oty Stok (èesky Rychleby) - návštìva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³oty Stok - wizyta w kopalni z³ota, zwiedzanie kolekcji ska³ i minera³ów.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Z³oty Stok (èesky Rychleby) - návštìva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³oty Stok - wizyta w kopalni z³ota, zwiedzanie kolekcji ska³ i minera³ów.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Z³oty Stok (èesky Rychleby) - návštìva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³oty Stok - wizyta w kopalni z³ota, zwiedzanie kolekcji ska³ i minera³ów.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Z³oty Stok (èesky Rychleby) - návštìva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³oty Stok - wizyta w kopalni z³ota, zwiedzanie kolekcji ska³ i minera³ów.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Studijní cesta do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie, která se uskuteènila v rámci projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13.-16. 6. 2018. Z³oty Stok (èesky Rychleby) - návštìva zlatého dolu a zdejší sbírky hornin a minerálù.

Wycieczka poznawcza do polskiego Geoparku Przedgórze Sudeckie, która odby³a siê w ramach projektu GECON (GEology-COoperation-Network) 13-16.6.2018. Z³oty Stok - wizyta w kopalni z³ota, zwiedzanie kolekcji ska³ i minera³ów.
Foto: Froòková, Klára, 2018
Otevøít snímek ve fotoarchivu
Stránky: 1